13.02.2024. – Одлука о изменама Пословника о раду Управног одбора са прилогом – правилима рада електронским путем

Информатор о раду Дома здравља Кула од 31.01.2024. год.

Планско-извештајне табеле за 2024. год.

12.01.2024. – Правилник о интерној ревизији Дома здравља Кула

29.12.2023. – План управљања ризицима од повреде принциопа родне равноправности за период од 01.01.2024 до 31.12.2024. године

01.12.2023. – Обавештење о продужењу рока важења колективног уговора за Дом здравља Кула са споразумом од 24.11.2023. године.

23.11.2023. – Одлука о измени Правилника о стручном усавршавању и образовању здрасвтвених радника и здравствених сарадника Дома здравља Кула

18.08.2023. – Правилник о стручном усавршавању и образовању здравстваених радника и здравствених сарадника Дома здравља Кула

03.05.2023. – Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала Дома здравља Кула

03.05.2023. – Листа категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања

28.04.2023. године – Одлука о кућном реду у Дому здравља Кула

28.04.2023. године – Обавештење о ванредној контроли поштовања радног времена у Дому здравља Кула

03.04.2023. године – Обавештење запосленим Дома здравља Кула о поступању у случају постојања сумње у погледу сукоба интереса или прихватања поклона или услуге као и у случају постојања сумње на корупци

31.03.2023. године – Правилник о управљању сукобом интереса

31.03.2023. године – Пословни кодекс

Информација о обради података о личности од стране Дома здравља Кула из Куле 17.03.2023. године

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личност од 17.03.2023. године

30.12.2022. – План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за период од 01.01.2023 до 31.12.2023. године

Обавештење о редовној контроли поштовања радног времена у Дому здравља Кула 07.12.2022. године

Одлука о поштовању радног времена у Дому здравља Кула са одлуком о радном времену 24.11.2022. године

Информатор о раду Дома здравља Кула

Планско извештајне табеле за Дом здравља Кула 01.01.2021.-31.12.2021.

Планско извештајне табеле за примарне здравствене установе 01.01.-30.06.2022.

Одлука о именовању овлашћених лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја од 08.11.2022. године

Допуна акта о процени ризика за радна места у радној околини Дома здравља Кула од 19.10.2022. године

Одлука о покретању поступка о измени и допуни акта о процени ризика од 13.10.2022. године.

Одлука о измени Правилника о организацији и ситематизацији полова са пописом радних места септембар месец 2022 године- 02.09.2022. године

Одлука о измени Правилника о организацији и сиситематизацији послова са Пописом радних места- Март 2022 година-25.03.2022. године

Одлука о измени Правилника о организацији и сиситематизацији послова са Пописом радних места –фебруар 2022 година-21.02.2022. године

Планско извештајне табеле за Дом здравља Кула 01.01.2021.-31.12.2021.

Одлука о измени Правилника о организацији и сиситематизацији послова са Пописом радних места – Децембар 2021. година – 23.12.2021. године

Одлука о измени Правилника о стручном усавршавању и оспособљавању здравствених радника и здравствених сарадника у Дому здравља Кула

Правилник о стручном усавршавању и образовању здравствених радника и здравствених сарадника ДЗ Кула

Правилник о заштити података о личности у Дому здравља Кула – датум објаве 19.01.2021.

План управљања инфективним отпадом – датум објаве 25.12.2020.

Правилник о управљању инфективним медицинским отпадом – датум објаве 25.12.2020.

Колективни уговор за Дом здравља Кула са применом од 24.12.2020. године – датум објаве 16.12.2020.

Одлука о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова са Пописом радних места – Новембар 2020. године – 09.11.2020.

Решење о преиспитивању репрезентативости синдиката код послодавца Дом здравља Кула – 23.10.2020.

План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести у Дому здравља Кула – 06.08.2020.

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести – 06.08.2020.

Одлука о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова са Пописом радних места – јануар 2020.године

Обавештење о примени новог посебног колективног уговора за здравствене установе почев од 09.01.2020. године

Правилник о безбедности и здрављу на раду са применом од 22.05.2019. године

Колективни уговор за Дом здравља Кула са применом од 16.04.2019. године

Обавештење о примени новог посебног колективног уговора за здравствене установе

Обавештење о продужењу рока важења колективног уговора

Одлука о стављању ван снаге одлуке о измени правилника о организацији и систематизацији послова – јануар 2019. године

Одлука о измени правилника о организацији и систематизацији послова – јануар 2019. године

Обавештење о одлагању примене правилника о организацији и систематизацији послова до 01.01.2020. године

Одлука о измени Правилника о организацији и систематизацији послова са применом од 01.01.2019. године

Правилник о организацији и систематизацији послова са применом од 01.01.2019.године

Колективни уговор

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2018. годину

Правилник о набавкама у Дому здравља Кула по ЗЈН 2019

Правилник о набавкама у Дому здравља Кула по ЗЈН 2012

Промоција активног и здравог старења

Табела за извештавање поводом обележавања кампање